top of page

תקנון אתר

"בבואה" –תקנון ומדיניות פרטיות

1.הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

"המוכרת" – חברת וולספרינג - מעיין בן ציון בע"מ ח.פ. 51-6526357. טלפון  053-4098404.

"האתר" – אתר האינטרנט שכתובתו bavuacards.com, הכולל, בין היתר, קלפים, מידע ותכנים כתובים או ויזואליים.

"הקלפים" – קלפי אימון "BAVU'A בבואה" המופיעים באתר, המיוצרים באופן בלעדי ע"י המוכרת ומוצעים למכירה על גבי האתר.

"משתמש" – כל אדם, העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת הקלפים. תנאי שימוש אלה כתובים בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

2.כללי

2.1האתר הינו חנות וירטואלית לממכר הקלפים והינו בבעלות המוכרת ומופעל על ידה.

2.2המשתמש מכיר בכך כי ללא הזנת נתונים מלאה ומדוייקת  יכול ולא יעלה בידי המוכרת לספק את הקלפים בהתאם להתחייבויותיה המפורטות להלן. בעצם השימוש באתר מסכים המשתמש בו להכנסת הנתונים למאגר המידע של המוכרת ולשימוש בהם בהתאם לתנאי השימוש.

2.3תקנון זה מהווה את הבסיס החוקי לביצוע רכישות או גלישה או כל פעולה אחרת, באתר ("שימוש באתר"). כל שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לקבל ולפעול בהתאם להוראות תקנון זה. על כל משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, להמנע מלעשות כל שימוש באתר.

2.4בכל מקרה של סתירה בין האמור במקום כלשהו באתר לבין האמור בתנאי שימוש אלה, יגברו תנאי השימוש.   תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה או תנאי שימוש פרטניים שעליהם נדרש המשתמש לחתום (בין שמועדם קודם לתנאי שימוש אלה ובין מאוחר להם, כאשר גם הסכמה טלפונית, בטקסט או בכל אמצעי תקשורת אחרת תיחשב לחתימה), ובמקרה של סתירה, חוזה או תנאי שימוש פרטניים יגברו. 

2.5המוכרת עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמוכרת לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה מאי דיוקים או שגיאות כאמור.

3.ביצוע הזמנות

3.1מחירי הקלפים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, וכן כוללים דמי משלוח בארץ.

3.2רישומי המוכרת בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. פרטי ההזמנה כפי שהזין משתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המוכרת יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

3.3המוכרת רשאית לעדכן את מחירי הקלפים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה, קרי, השלמת הליך התשלום באתר. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

3.4לא יתאפשר שימוש באתר למי שאינו מעל גיל 18.

3.5ביצוע הזמנות

3.5.1על הרוכש להיות בעל תא דואר אלקטרוני תקף, ובעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי, וברכישת הקלפים מצהיר הרוכש כי הוא עומד בתנאים אלה ומשתמש בכרטיס אשראי הרשום על שמו בלבד היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, יהא השימוש בכרטיס האשראי על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את המוכרת באופן מידי בגין כל תביעה או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור. 

3.5.2מוסכם כי לשם ביצוע הרכישה המוכרת תהיה רשאית להעביר את הרוכש לאתר של צד ג' ("פלטפורמת התשלום"). הרוכש יזין את הפרטים הנדרשים בפלטפורמת התשלום לצורך השלמת הליך הרכישה שיבוצע בכפוף לפרטי פלטפורמת התשלום.

3.5.3בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בהמצאות הקלפים שהוזמנו במלאי, היה והם אינם במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב המשתמש בגינה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה כלפי המוכרת או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מכך. ולרוכש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם למוכרת.

3.5.4זמני אספקה – המוכרת משתדלת לספק את הקלפים בתוך 4 ימי עסקים מיום העסקים שלאחר השלמת הרכישה. עם זאת באיזורים הבאים זמן האספקה יתארך ב 3 ימי עסקים נוספים: אילת והערבה, רמת הגולן, גליל עליון, שטחי יו"ש. לא יבוצעו משלוחים לכתובות מחוץ לישראל. עם זאת, ידוע לרוכש כי שילוח הקלפים יבוצע ע"י חברת משלוחים שהינה צד ג' בהתאם לתנאי וזמני חברת השילוח ומשכך עשויים מעת לעת להיות עיכובים בזמני המשלוח. המוכרת לא תהא אחראית לכל מעשה או מחדל של חברת המשלוחים, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איחור באספקת הקלפים, אובדן קלפים או פגיעה או נזק לקלפים במסגרת השילוח, והאחריות המלאה תהא על חברת המשלוחים בלבד.

3.5.5לאחר הזנת פרטי התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזין בעת ההרשמה) על אישור פרטי העסקה. שים לב, החובה להזין כתובת דוא"ל תקינה תחול על הרוכש אך המוכרת רשאית לבטל את העסקה במידה ונמסרה כתובת דוא"ל שאינה תקינה, או שפרטי האשראי.

4.ביטול הרכישה והחזרת קלפים – (במקרה של רכישה על ידי אדם פרטי שלא לצרכי עסקו)

4.1ביטול שלא בנסיבות מיוחדות

4.1.1רוכש יהיה רשאי לבטל עסקה לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת הקלפים או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ("מסמך הגילוי"), המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה למוכרת, תיאום השבת הקלפים שנרכשו כמפורט להלן, ובמקרה כזה תשיב המוכרת לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין הקלפים, וזאת לאחר שאלו התקבלו אצלה. מוסכם כי המוכרת תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בסך של 5% ממחיר הקלפים או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

4.1.2ביטול העסקה והחזרת הקלפים יהיו אפשריים בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בקלפים, האריזה לא נפתחה, והקופסה או הקלפים אינם פגומים והם מוחזרים באריזה המקורית.

4.2ביטול עסקה במקרים מיוחדים – (רק במידה שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המוכרת למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית כגון whatssup, דוא"ל, וכיוב').

4.2.1ברוכש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הקלפים או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המוכרת למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

4.2.2ביקש משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית המוכרת לדרוש מאותו משתמש להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.

4.2.3בוטלה עסקה על ידי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה למוכרת בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הקלפים או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר, על ידי מסירת הודעה למוכרת, תיאום השבת הקלפים כמפורט להלן, ובמקרה כזה תשיב המוכרת לידי הרוכש את התמורה ששילם בגין הקלפים, וזאת לאחר שאלו התקבלו אצלה. המוכרת תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בסך של 5% ממחיר הקלפים או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

4.3ביטול בשל פגם - על אף האמור, המוכרת לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם בקלפים, אי התאמה בין הקלפים שנמסרו לפרטים שנמסרו  לגביהם בהתאם להוראות הדין, עקב כל הפרה אחרת של המוכרת כלפי הרוכש בקשר עם העסקה.  במקרה כאמור, יודיע הרוכש על כך למוכרת ויתואם המועד לאיסוף הקלפים, והכל בהתאם להוראות הדין.  יובהר כי למעט במקרה של פגם בקלפים אשר לא ניתן היה לראותו טרם פתיחת הקופסה, רשאית המוכרת לסרב החזרה במידה והאריזה פתוחה. במקרה של ביטול בשל פגם הרוכש ישלח את הקלפים חזרה למוכרת על חשבון המוכרת (גוביינא) כפי שייקבע ע"י המוכרת.

4.4הוראות כלליות לעניין ביטול

4.4.1החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה.  וזאת לאחר החזרת הקלפים, אישור המוכרת, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי.  

4.4.2הייתה לרוכש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור המשתמש למוכרת תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

(א) בדוא"ל:  bavuacards@gmail.com

(ג) בדואר רשום לכתובת: יחזקאל שטרייכמן 6, תל אביב;

(ד) באמצעות שליחת פנייה למוכרת דרך האתר.

5.מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם המוכרת אוספת מידע (במסמך זה מידע, לרבות תכנים) אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן המוכרת אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהמוכרת תעשה במידע, כיצד המוכרת מטפלת במידע וכיצד היא שומרת את המידע.

5.1המידע אותו המוכרת אוספת אודות המשתמש.

במסגרת הגלישה באתר ורכישת הקלפים, מצטבר מידע על המשתמש ועל אחרים, אשר הוא מסכים בזאת לאיסופו.  חלק מהמידע נדרש לצורך מדיניות איסור הלבנת הון וזיהוי לקוח, חלקו לשם מכירת הקלפים השירותים וחלקו לצורך האפשרות להציע למשתמש מידע ושירותים הייעודיים לו, בין על ידי המוכרת ובין על ידי צדדים שלישיים.  מידע זה עשוי לכלול, בין היתר:

5.1.1זיהוי ופרטי התקשרות: שם מלא של המשתמש, פרטי התקשרות של המשתמש (לרבות כתובת מלאה, כתובת דוא״ל ומספר טלפון נייד), מספר תעודת זהות של המשתמש, תאריך הלידה של המשתמש.

5.1.2תוכן ומידע אחרים, לרבות מידע על היסטוריית רכישות, קבצי מחשב  (לרבות "עוגיות" (cookies), נתוני מחשב ככתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המחשב או הטלפון, סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי האתר של המוכרת בהם נעשה שימוש ומידע סטטיסטי לגביהם ולגבי קישורים ופרסומים, תמונות), מידע על תקלות, העדפות, נתונים כספיים, שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons), clear GIFs או טכנולוגיות אחרות.  בין היתר המוכרת עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו בחלק מעמודי האתר, בטלפון הנייד, בדואר אלקטרוני ועוד, על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש.  עוד, שרתי האינטרנט של המוכרת רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש או שהמכשיר הסלולרי של המשתמש שולח בכל פעם שהמשתמש משתמש בשירותים והמוכרת רשאית לעשות שימוש בכלים שונים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבות Google Analytics וכלים אחרים ולשמור תוצאות ניתוחים אלה ואחרים.

5.2מדוע המוכרת אוספת את המידע

המוכרת אוספת את המידע לצורך פעילותה, לרבות כדי להעניק למשתמש את השירותים המוצעים על ידי המוכרת; כדי לשפר את איכות השירותים שמעניקה המוכרת; כדי ליצור קשר עם המשתמש; כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר עם השירותים המוצעים על ידי המוכרת וגורמים אחרים; לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון; לצורך תפעול ופיתוח של האתר ובכלל האמור לצורך מתן תמיכה למשתמש וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמש; לצורכי התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות; וגם לכל מטרה אחרת שנדרשת לשם פעילות המוכרת, לרבות המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש של האתר או כל שירות אחר, ככל שקיימים תנאים פרטניים.  בשימוש בשירותי המוכרת מסכים המשתמש לכל האמור במסמך זה.

5.3 העברה של המידע

5.3.1המידע אשר יוחזק במאגרי המידע של המוכרת, יכול ויימסר לצדדים שלישיים לצורך המטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.3.2מבלי לגרוע מהאמור, המוכרת רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: (א) אם יתקבל אצל המוכרת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש ובהתאם להוראות כל דין. (ב) הצדדים השלישיים המעניקים למוכרת או למשתמש שירותים שונים ובין היתר יועצים מקצועיים חיצוניים, נותני שירותי תמיכה באתר ובשירותים אחרים, נותני שירותי אבטחה ותמיכה במערכות האבטחה, מערכות טכנולוגיית מידע (IT ), ספקי שירותי תמיכה ואחסון, חברות סליקה, חברות כרטיסי אשראי וצדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים למוכרת שירותים בקשר עם פעילותה או משתמשים בשירותיה בדרך אחרת; (ג) בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין המוכרת או מי מטעמה או בין המוכרת או מי מטעמה לבין צדדים שלישיים כלשהם; (ד) במקרה של העברה או מכירה או המחאה או רכישה, של המוכרת או נכסיה או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג המוכרת או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, במוכרת,  והכל לרבות במסגרת בדיקת נאותות לעסקה כאמור; וגם בכל מקרה שהמוכרת תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק למוכרת, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

5.4שמירת המידע ואבטחתו

5.4.1המוכרת נוקטת באמצעים לשם אבטחת מידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע למוכרת, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בידיעה של הסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

5.4.2אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע למוכרת אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע למוכרת הועמדה בסכנה), המשתמש נדרש לעדכן את המוכרת באמצעות פניה לדוא"ל bavuacards@gmail.com באופן מיידי והמוכרת לא תהיה אחראית בגין נזק שנגרם כתוצאה מדבר מה עליו ידע המשתמש, או היה עליו לדעת, ולא עדכן את המוכרת.

5.4.3המוכרת תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש לפי שיקול דעתה.  המוכרת עשויה למחוק מידע גם מבלי שנדרשה לכך על ידי המשתמש, ולמשתמש אין כל זכות שהמידע יישמר והוא מוותר בזאת על כל טענה נגד המוכרת בגין איסוף המידע, העברתו, שמירתו או מחיקתו.  משתמש רשאי בכל עת לפנות למוכרת ולבקש לדעת איזה מידע שמור עליו ובמידה שהדבר אפשרי, לדרוש מחיקתו. מחיקת מידע כאמור עשויה לפגוע בשירותים הניתנים למשתמש והמשתמש מוותר על כל טענה בקשר לכך.

6.קניין רוחני

6.1כל זכויות הקניין הרוחני בקלפים ובאתר עצמו, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, העיצובים, הסקיצות, היישומים, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בהן, הינם של המוכרת בלבד או של צדדים שלישיים עימם המוכרת התקשרה או שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.  אין במתן השימוש באתר משום מתן רישיון או זכות להשתמש בשם המוכרת או סימני המסחר של המוכרת (בין אם נרשמו ובין אם לאו) המופיעים באתר בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המוכרת בכתב ומראש.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר) בלא קבלת רשותה המפורשת של המוכרת מראש ובכתב.

6.2מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר המוכרת. אין להציג תכנים מאתר המוכרת בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה או בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.      

7.שונות

7.1בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, המוכרת או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) לרבות באמצעות שירותי שילוח או איסוף המשלוחים. בכל מקרה, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של המוכרת לא יעלה על התשלום ששילם הרוכש למוכרת, ובכל מקרה המוכרת לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.2המוכרת אינה אחראית לנזק שיגרם לקלפים כתוצאה משימוש או אחסונם שלא בהתאם להוראות (אחסון במקום חשוף לשמש, רטיבות, לחות וכיוב').

7.3המוכרת רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. המוכרת רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.

7.4תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

7.5אחריות – מובהר כי מטרת הקלפים הינה לצרכי העשרה ופנאי בלבד והם אינם באים להחליף טיפול פסיכולוגי או אחר והמוכרת לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה שיגרם מהשימוש בקלפים.

7.6המוכרת רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין קלפיםם באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש למוכרת; (ג) המשתמש ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במוכרת או במי מטעמה או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי למוכרת או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהמוכרת מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין. במקרים כאמור תהא המוכרת רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של המוכרת, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המוכרת תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה או על זכויותיה או זכויות צדדים שלישיים.

7.7המוכרת רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף או קונה או רוכש של נכסיה העסקיים ללא צורך בהסכמה מוקדמת של המשתמש. 

7.8סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת בנוגע למדיניות הפרטיות ולכל סוגיה אחרת בין המשתמש לבין המוכרת תתברר על פי הדין הישראלי בלבד ובבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 

7.9תקנון זה מעודכן ליום 25.06.2023 אך המוכרת בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיות ומפרסמת אותן מפעם לפעם באתר האינטרנט שלה. על המשתמש לעקוב אחר תנאי השימוש המפורסמים באתר מפעם לפעם ושימוש בשירותי המוכרת מהווה הסכמה לתנאים המפורסמים בעת השימוש באתר המוכרת, גם אם המשתמש לא נכנס לאתר לקראם.

bottom of page